Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.4Swiss.pl

 

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony www.4Swiss.pl oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów

 

Sklep prowadzony jest przez 4 Swiss Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Alei Armii Ludowej 6/164, NIP 929-186-32-12, REGON 360366506 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536279,

 

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

1.   Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną  za pośrednictwem strony www.4Swiss.pl

2.   Sprzedawca – oznacza 4 Swiss Sp. z o.o.,

3.   Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego,

4.   Regulamin – niniejszy regulamin,

5.   Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową,

6.   Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu,

§2. Warunki korzystania ze sklepu

1.   Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014). Przepisy ustawy nie maja zastosowania do umów w wyniku których konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50 zł.

2.   Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

3.    Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:

mail: kontakt@4swiss.pl

Telefon: 22 2197506

lub adres korespondencyjny:

Al. Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa

§3. Zasady  korzystania ze sklepu

1.   Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania danych niezbędnych, tj. danych, których podanie wymagane jest dla prawidłowej realizacji umowy uniemożliwia zawarcie umowy.

2.   Klient może wykorzystywać otrzymane od przedstawicieli Sprzedawcy kody rabatowe zgodnie z ich przeznaczeniem.

3.   W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto.

4.   W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.

5.   Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:

a.    Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,

b.   Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,

c.    Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,

d.   Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,

e.   Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,

f.     Udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim

6.   Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Dowód zakupu może być udostępniony w formie elektronicznej lub papierowej (fizycznej).

7.    Zawieranie  umów za pośrednictwem sklepu może odbywać się z po rejestracji Klienta lub bez takiej rejestracji. Rejestracja Klienta umożliwia dokonywanie kolejnych zakupów bez powtórnego wprowadzania danych osobowych.  

8.    Podczas rejestracji w sklepie Klient nadaje unikalne hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

§4 Składanie zamówień

1.   Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie, zgodnie z chronologią przedstawioną w procesie zakupowym.

2.   Termin zapłaty wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w w/w terminie. Brak zapłaty w w/w terminie zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia.

3.   Zapłata za towar odbywa się poprzez zapłatę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, korzystając z płatności internetowych (w tym płatności kartą kredytową), leasingu lub kredytu bankowego.

4.   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W ramach płatności internetowych kartą kredytową, obsługiwane są karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 

5.   Zapłata za towar może także odbywać się za pomocą udzielonego przez podmioty zewnętrzne finansowania w postaci leasingu lub kredytu (pożyczki). Klient zawiera umowę bezpośrednio z finansującym, na własny koszt i ryzyko, stosownie do postanowień umowy z finansującym. Sprzedawca nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej Klienta, a tym samym nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży w przypadku odmowy finansowania przez podmioty zewnętrzne.

6.   Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania płatności. Dla płatności kartą kredytową za datę otrzymania płatności uważa się pozytywny wynik autoryzacji.

7.   W przypadku, gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który w terminie 7 dni zadecyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§5 Dostawa

1.   Dostawa odbywa się poprzez przewoźnika wybranego przez Sprzedawcę.

2.   Koszt dostawy ponosi Sprzedawca, chyba że z opisu towaru wynika co innego.  

3.   W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:

a)   Podania błędnych danych adresowych,

b)   Nieodebrania przesyłki przez Klienta,

c)    Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją,
w szczególności kosztami przesłania i zwrotu towaru.

4.   W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyna odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

§6 Reklamacje i gwarancja

1.   Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie.

2.   Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie jeśli wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dokumencie gwarancji.

3. Reklamacje składane są za pomocą formularza dostępnego pod adresem serwis@4swiss.pl

4.   Przyjęcie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.

5.   Reklamacje co do zasady, rozpatrywane są w terminie 5 dni od otrzymania zgłoszenia lub sprzętu do serwisu, jednak w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest w wybrany przez niego sposób (telefon, e-mail, poczta). Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość e-mail.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów)

1.   Zapisy niniejszego paragrafu  dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zwana dalej Ustawą) i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę na adres wskazany w §2 ust 3 regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie www.4swiss.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, o ile przesyłka odbywała się na koszt Klienta, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrot produktu i dokonamy jego weryfikacji. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku skorzystaniu z formularza zwrotu na stronie www.4swiss.pl, koszt zwrotu poniesie Sprzedawca. Po otrzymaniu zgłoszenia, Sprzedawca prześle gotową do wdrukowania, opłaconą etykietę zwrotną na przesyłkę kurierską, wraz z instrukcją zamówienia kuriera. W innym przypadku będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

2.  Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej  nie przysługuje w przypadku umów i dostaw określonych w Ustawie.

§8 Dane osobowe

1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zakupu. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.

3. Dane przetwarzane są przez Sprzedawcę. Administratorem danych jest Sprzedawca.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia umów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu, a w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w innym celu - również w tym celu.

5. Klient dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności do danych teleadresowych.

§9 Postanowienia końcowe

1.   Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§10 zapisy dotyczące nie-konsumentów

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.

2.. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.

4.. Towary będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.

5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towary powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

9. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.

10. W przypadku klientów nie będących konsumentami zastosowanie ma prawo polskie.

§ 11 Tryb zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej www.4swiss.pl na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail na adres stanowiący login Użytkownika.

3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów  przed datą wejścia w życie takich zmian.

Koszyk

Suma: 0.00 PLN